Reparoshop, Minden egy helyen ! Kollégánk H-P 10-18 óra között segít neked!

Nyeremény Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”) által a Szervező Facebook (https://www.facebook.com/reparogsm) és (https://www.instagram.com/reparo_shop/) Instagram oldalán (időről időre meghirdetett nyereményjátékra vonatozik („Nyereményjáték poszt”).

A Szervező adatai:

Név: Rep-s Technologies Kft

Székhely: 1173 Budapest Ásvány utca 39

Cégjegyzékszám: 01-09-427753

Adószám: 32506237-2-42

E-mail: kapcsolat@raparoshop.hu

 1. A részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartam alatt Facebook és Instagram oldalán megjelentetett nyereményjáték posztjának lájkolásával valamint a poszt megosztásával vagy az oldal követésével.

A Szervező a Nyereményjátékot a Facebook és Instagram oldalon bejegyzésként jeleníti meg. A Szervező nyilvános posztjai tartalmazzák a játékra történő felhívást, valamint a linket a Nyereményjáték Szabályzathoz. A Nyereményjáték posztjában használt fényképek csak illusztrációk..

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a játék szervezésében és megvalósításában bármilyen módon közreműködők és ezek alkalmazottai. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 1. Sorsolás menete

3.1. A Szervező a nyereményt a 2.1-es bekezdés feltételeinek eleget tevő játékosok között véletlenszerűen választja ki random generátor segítségével.

A nyertesek kiválasztására mindig az aktuális poszt alapján történik.

Eredményhirdetés: A poszton megjelölt időpontban de legkésőbb a promóció lejártát követő 4. munkanap.

3.2. A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl 3 pótnyertes is kiválasztásra kerül, akik kiválasztásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen, ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. Ha a harmadik pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

3.3. A Szervező a Nyereményjáték nyerteseit a Facebook és Instagram oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Facebook vagy Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a kommentre adott válaszával, valamint privát üzenetben közli, amelyben megkéri a nyertest, hogy a Facebook vagy Instagram felületen privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a nevét, posta címét, e-mail címét és telefonszámát. A nyerteseknek az értesítést követő 7 (hét) napon belül válaszolniuk kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy a Szervező nem köteles a Nyereményt biztosítani; valamint az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a Nyereményre már nem lesz jogosult.

 1. Nyeremény átadása

4.1. A Játékos által választott Nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül küldi meg a nyertesnek (, Packeta vagy Foxpost csomagküldő szolgáltatás vagy difgitális licensz esetén email útján a nyertessel előzetesen egyeztetett átvevőhelyre/csomagpontra. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. A Játékos a Nyereményt nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérheti és készpénzre sem válthatja semmilyen okból. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén a Szervező nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

4.2 Digitális licenszek megjelenés előtti promótálássa esetén a Reparoshop.hu semmilyen felelőséget nem vállal a megjelenés esetleges csuszása miatt. Az Nyertesnek a kiadó csuszása miatt semmilyen kár igénye a nyereményt hirdetővel szemben nem lehet.

 1. Adatvédelem

5.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. A promóciós játék keretében történő adatkezelés célja a Reparoshop  és az általa forgalmazott termékek promóciója a nyereménysorsolásokon keresztül, amely alapján a Reparoshop a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. A Reparoshop.hu a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulásával kezeli. Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez is hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását a Facebook, valamint az Instagram poszt alatti kommenteléssel fogadja el a játékos. Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából és a nyeremény jellegétől függően az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), lakcím.

5.2.A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

5.3. A nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt összes nyeremény nyertesek részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

5.4. Az érintettet megillető jogok

5.4.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek a Játékos hozzájárulásán alapulnak.

5.4.2. Tájékoztatás kérés és másolat kérés (hozzáférés joga)

A Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 •     a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (azaz másolatot kérjen azokról) és
 •     a következő információkról tájékoztassuk:
 •     az adatkezelés céljai;
 •     az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 •     információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 •     a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 •     az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 •     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 •     ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 •     az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést olyan formában biztosítjuk, ahogy a Játékos kéri, ez lehet elektronikus forma, postai út vagy személyes tájékoztatás is.

5.4.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 •         Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát (ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk);
 •         ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •         már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 •         Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az jogos érdekünkre épül (ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk az érintettet.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben az adatkezelés jogának korlátozása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet olyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. jegyvásárlás Interneten, szurkolói kedvezmények igénybevétele). Az ilyen eshetőségekről a jog gyakorlása során tájékoztatjuk.

5.4.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 •         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 •         Az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •         Az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 •         a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 •         a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 •         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 •         a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (ilyen eset pl. a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő, vagy a sportoló kötelező nyilvántartása, versenyengedély nyilvántartása);
 •         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

5.4.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.4.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az érintett által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg, amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható.

5.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

 1. A szervező felelőssége

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget:

 • a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,
 • a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,
 • bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,
 • ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 • a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy a nyeremény gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.
 • Amenyiben a nyeremény utalvány a szervező nem válalja át a termék posta költségét ha azt az utalvány összege nem fedezi.

6.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

6.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.4. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 1. A Játékos Felelőssége

7.1. A Játékos által közzé-, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, cselekményért kizárólag az adott tartalmat közzé-, vagy elérhetővé tett Játékos tartozik felelősséggel. Minden Játékos köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

7.2. A Játékos által közzétett tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat különösen, de nem kizárólag:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sérthet egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogot,
 • nem sérthet jóhírnevet, emberi méltóságot, vagy egyéb személyhez fűződő jogot (pl. vulgáris, súlyosan becsületsértő kijelentés, vagy pornográf tartalom),
 • nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentét kiváltására alkalmas, illetve nem válthat ki társadalmi ellenérzést.
 • nem reklámozhat egészségre ártalmas anyagokat, illetve nem ösztönözhet ilyen anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményt, arra irányuló felhívást,
 • nem tartalmazhat államtitkot vagy szolgálati titkot,
 • nem tartalmazhat jogosulatlanul, vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, és nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
 • nem szolgálhat promóciós célt,
 • semmilyen egyéb jogszabályba nem ütközhet.

7.3. A szervezőnek jogában áll a felsorolt tilalmak megszegése esetén az érintetett tartalmakat indokolás nélkül törölni. A kifogásolt tartalom törlését követően a Játékos a Nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt, és a Játékos a Szervezővel szemben a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a bekövetkezett kárért a Szervező nem vállal felelősséget.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét a Facebook és Instagram oldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról egyedileg értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

8.2. A Nyereményjátékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook és Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Pepita Super Seller Pepita.hu marketplace partner
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz